top of page

MITÄ ON KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA?

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita erilaisia psykoterapiamenetelmiä, mikä mahdollistaa monipuolisen, joustavan ja yksilöllisen työskentelytavan.


Keskeisiä kognitiivisen psykoterapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan tunteet, kehon tuntemukset, käyttäytyminen sekä ajatukset ja uskomukset. Automaattiset, ja usein tiedostamattomat, ajatukset ja uskomukset muodostuvat aiempien kokemustemme myötä ja voivat vaikuttaa siihen, mitä havaitsemme ja miten käsittelemme tietoa (kognitio). Ollessaan virheellisiä tai haitallisia ne voivat aiheuttaa negatiivisia tunteita tai ongelmallista käyttäytymistä. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että muokkaamalla näitä ajatuksia ja uskomuksia saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksiin tai käyttäytymiseen. 

Empaattinen ja toimiva terapiasuhde sekä kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta on myös tärkeä osa kognitiivista terapiaa. Mikäli tarpeellista, kognitiivisessa terapiassa voidaan tutkia myös varhaisia vuorovaikutussuhteita/ kiintymyssuhteita.  

Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakas työskentelee terapeutin tukemana aktiivisesti ja tasa-arvoisesti terapeutin rinnalla. Terapiassa opittuja taitoja on mahdollista soveltaa itsenäisesti omaan elämään terapian päätyttyäkin.

Kognitiivinen psykoterapia voi toteutua lyhytterapiana tai pidempikestoisena terapiana.

Kognitiivinen psykoterapia: About Therapy
bottom of page