top of page

MITÄ ON KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA?

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita erilaisia psykoterapiamenetelmiä, mikä mahdollistaa monipuolisen, joustavan ja yksilöllisen työskentelytavan.


Keskeisiä kognitiivisen psykoterapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan tunteet, kehon tuntemukset, käyttäytyminen sekä ajatukset ja uskomukset. Aiemmat kokemuksemme vaikuttavat siihen, mitä havaitsemme ja miten käsittelemme tietoa. Kivuliaat ja käsittelemättä jääneet kokemukset voivat aiheuttaa jäykkiä ajatuksia ja uskomuksia (ydinuskomukset ja ydinkivut) tai käyttäytymismalleja (kompensaatiokeinot jotka voivat liittyä ajattelutapaan, käyttäytymiseen tai tunnevasteisiin), joiden ajatellaan olevan ongelmien ja oireiden taustalla. Kognitiivisessa terapiassa pyritään lisäämään asiakkaan ymmärrystä omista ajatus- ja käyttäytymismalleistaan sekä tunteista ja kehon tuntemuksista sekä muokkaamaan näihin liittyviä toimintoja joustavimmiksi. Tämä tapahtuu tasa-arvoisessa ja tutkivassa yhteistyösuhteessa, mikä on yksi kognitiivisen terapian perusteista.

Ymmärtävä, hyväksyvä, empaattinen, lämmin ja turvallinen terapiasuhde on myös tärkeä osa kognitiivista terapiaa. Mikäli tarpeellista, kognitiivisessa terapiassa voidaan hyödyntää myös tietoa varhaisista vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteista.   

Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakas työskentelee terapeutin tukemana aktiivisesti ja tasa-arvoisesti terapeutin rinnalla. Terapiassa opittuja taitoja on mahdollista soveltaa itsenäisesti omaan elämään terapian päätyttyäkin.

Kognitiivinen psykoterapia voi toteutua lyhytterapiana tai pidempikestoisena terapiana.

Kognitiivinen psykoterapia: About Therapy
bottom of page